زنان در خط مقدم: قهرمانی و رهبری زنان در شرایط اضطراری جهانی

تأثیر مثبت بر جوامع از طریق افزایش مشارکت زنان

اهمیت مشارکت زنان

مشارکت زنان در مواقع اضطراری است اساسی. نمایندگی 50 درصد از جمعیت، زنان باید در آن مشارکت داشته باشند فرایندهای تصمیم گیری که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، به ویژه در محیط های آسیب پذیر مانند شرایط اضطراری بشردوستانه.

غلبه بر سلطه مرد

در شرایط اضطراری که به طور سنتی توسط مردان تسلط دارند، اطمینان از آن ضروری است نیازها و حقوق زنان نادیده گرفته یا نادیده گرفته نمی شود. مشارکت زنان نه تنها کیفیت زندگی خود زنان، بلکه کل جامعه را بهبود می بخشد. یک نمونه طوفان متیو در هائیتی بود، جایی که زنان نقش مهمی در واکنش به بلایا داشتند.

توانمندسازی و تغییر

رهبری زنان می تواند زندگی زنان را با شکستن موانع و کلیشه های جنسیتی و ارتقای توانمندسازی زنان. این می‌تواند فراگیری را در زمینه‌هایی که اغلب اوقات، تبعیض هنوز یک بلای دفاعی است، بهبود بخشد.

منبع

actionaid.it

شما همچنین ممکن است مانند