اورژانس اکستریم: سرویس جدید پیش بیمارستانی در آفریقا؟ چرا که نه!

����� ��ی� �ی� �ی�������ی �� ���ی�ǿ �ی� ��ј� ���� ��ی� �� �� ��ю��� ǘ���ی� ���. �ی� �ی����ی� ��ʘ��ی ��� �� �ǘ��� �� �� ����� ��� �ی�.

�یԘ����� ���� ����� ��ی� �ی� �ی�������ی �� ���ی�� ����ی ������ �ی� ������ی "�� ����ی �ی�����" � ������ی ��� �� ���� ����ی� ����ی ���ی ��ѐ���� ����ی�� ���ی� ��� ���. �ی� �� ���� ی� ����ی� ��ی��� �� �������� � �� ی� ���� ����ی ���: �� �ی� ���� � ی� ���� ���� ���� � �� ��� ���ی �����ی �� � �� �� ��� ���ی� ی� �Ș� ������ ��� �� �ی������� �� Pikine Est � �� �ǘ�� ����� ��� ���. ����� ����.

� �� ��ی� �� ��ی�� �ی���.

����ی �� ����� ���� � ������ ��ی ��� �� �ی������� �� �� ���ی�� �ی ������ �ی ����� �� �ی� ��� �� �� ������ ����� ���.

�� �Ԙ� �� ��ʐ� � ����ی �� ���� Ndlaye � ���ی��� ����� ���� �� ���ی��ی � �� Isakha Diop � ������ Pikine Est � ���� �� Matteo Nocco � ���ی Rescuer ����ی ����� � ���� �� ��� ���ی ��� �����. �� �� ����ی� ��� ���ی �� ��ی ���ی � ���� ���ی� ����� ���� �� ��� ����ی �� ���ی� �����. �� �ی� ��� � ��� ���ی ���ی� ����� ����� ����.

����ی�ی �� �� ��ی� �����ی ��� ������ ��� ���. ������ی� ���ی�� ��� ��� �� ��ی �ی� ��� ��� ���� ���� � �� ������ ������ ��� ������.

������ی� ���� ���� �� �ی��� �������� � ��������ی ���� �������ی ���ی �� ���� ��� ����� �ی�� �� �ی�ی� Est �� �ј� ����� 118 ��� �� �ی������� �� ���ی��ی ����. �� ��ی�� �ی� ���� �������ی � �� ��� ���� ����� �ی���� ������ ���.

�ی� ��ی��� ���� ����� � ��ی� ���ی �� �� ���Ԙ�� ��Ԙی � ����ی ���ی ی� ���� ���� ����ی �� ���ی ���ʐ��� ���ی� ��� � ��� ���� ���ی�� ����� � ���� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ��ی��.

�� ���� �� �������� � ����� ������ �� ��� ���ی� ���: ����ی� �������� �� ��� ������ ����� �� � ǘ��� ی� ������ ��ی� ����� ���. �ی� ��� �� �����ی ������یی: �����ی�ی� ����.

���ی ���� ����� ��� ������ ��� رالی داکار �� �����. �� �� ��� ���ی��یی �� ����� ������ ���� ����� ���� �� ��ی��� ���ی� ���ی� �� �� ���� ���یی ی��ی �ی�ی� Est (�Ә� �ی�ی�) ��� �ی ����. ǐ� �����ی� ��ی� Ȑ�یی� ������ی ��� �� ���ی� ���.

����� �ی� �ی�������ی �� ���ی��: �ی��� ����ی�ی� �ی����� �� ����

Claudio Cugusi � ی�ی �� �ѐ��ј��ϐ�� �ی� ����ی� ��ی��� � �� ���� � ��یی� ��� �ی �����. �ی ���� �� �ی�� ��ی� �ی� ���ی� �� �ј ��� � �ی� ��ی�� �� � ����� �� ��� ����� ���� ���.

���� ��� � ���ی �ی��� � ���ی� ���ی� �������� ���� �� ���� ���. �� �ی� ���� � �����ی� � �������� �� �� ���� �� ������� � ������ �ی�� �����.

����� ��ی��ی �� �ј���ی �ی��� ��� ��ю��� ����� �� �� ���� �� �� ���ی �ی ����ی�. �� ��ی �ی ���� ǐ� ���ی �� ���� ��ی� �� ����� �ی�����ی �ی���� ی� �� ��ی� ��ʘ�� ��� ���� ������ �ی ���ی� �ی ����.

ǐ� ��ی ������ �� ��� � ���� ���ی �� ��ی� Ș�ی� �ی� ��� اینجا را کلیک کنید.