مرورگر برچسب

آنتی بیوتیک

اکتینومایسین D: امیدی در برابر سرطان

تحت کانون توجه: یک آنتی بیوتیک تبدیل به شیمی درمانی اکتینومایسین D، همچنین به عنوان داکتینومایسین شناخته می شود، به عنوان یکی از قدیمی ترین متحدان در مبارزه با سرطان ایستاده است. این ماده که در سال 1964 برای مصارف پزشکی در ایالات متحده تایید شد، دارای…

مقاومت آنتی بیوتیکی: یک خطر رو به رشد

از اقدامات پزشکی گرفته تا کشاورزی، در اینجا نحوه مبارزه با یکی از جدی ترین تهدیدات سلامت عمومی نشان داده شده است که مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از شدیدترین و پیچیده ترین چالش های سلامت زمان ما است. این پدیده که باعث…