مرورگر برچسب

توقف قلب

نشانه‌شناسی نارسایی قلبی: مانور والسالوا (تاکی کاردی و عصب واگ)

مانور والسالوا (MV) که به نام پزشک آنتونیو ماریا والسالوا نامگذاری شده است، یک مانور جبران اجباری گوش میانی است که عمدتاً در پزشکی، به ویژه در زمینه قلب و عروق و همچنین در زمینه غواصی استفاده می شود.