مرورگر برچسب

خدمات بهداشت ملی

مراقبت های بهداشتی: اقدامات جدید برای کاهش لیست های انتظار

دولت مکانیسم «پرش از خط» و تعهدات جدید را برای بیماران معرفی می‌کند اقداماتی برای اطمینان از زمان‌بندی مشخص در خدمات پزشکی دولت ایتالیا فرمان جدیدی را برای مقابله با لیست‌های انتظار طولانی برای پزشکی تصویب کرده است.

سیستم بهداشت اضطراری در ژاپن: کارایی و چالش ها

سازمان و عملکرد سیستم اورژانس ژاپن شرح ساختار سیستم مراقبت های بهداشتی اضطراری ژاپن دارای یک سیستم مراقبت های بهداشتی اضطراری به عنوان بخشی از یک سیستم بیمه سلامت همگانی گسترده تر است که به همه شهروندان اطمینان می دهد…

ایتالیا صدرنشین اروپا برای بقای سرطان است

برتری در درمان سرطان، اما زمان انتظار نیاز به بهبود دارد ایتالیا رهبر بلامنازع اروپا برای تعداد زنانی است که از سرطان جان سالم به در می‌برند: نزدیک به دو میلیون زن پس از تشخیص سرطان، بیشتر از هر کشور دیگری زندگی می‌کنند.