مرورگر برچسب

دفاع غیر نظامی

هواپیماهای بدون سرنشین و مواقع اضطراری: تمرین حفاظت مدنی MEM 2022 "Mari e Monti"

پهپادها در حفاظت مدنی: در 26 و 27 نوامبر در شهرداری های مانفردونیا و ماتیناتا، تمرین حفاظت مدنی MEM 2022 "Mari e Monti" برگزار شد که توسط شبکه پهپادهای نجات نجات OdV (RDN OdV)، اولین ساختار ساختاریافته سازماندهی شد.