مرورگر برچسب

نمایشگاه اضطراری

عایق شیمیایی / بیولوژیکی / رادیواکتیو ، برتری محصولات ISOVAC در نمایشگاه اضطراری

ISOVAC شرکتی است که نجاتگران ایتالیایی آن را می شناسند و دوست دارند: بخش قابل توجهی از برانکاردهای مهارکننده زیستی که در سال گذشته امکان انتقال پزشکی بیماران Covid را فراهم کرده اند ، به پشتیبانی آن مجهز هستند. ISOVAC انتخاب کرده است ...