مرورگر برچسب

پرورش

مطالب آموزشی

لوله گذاری تراشه: چه زمانی ، چگونه و چرا باید راه هوایی مصنوعی برای بیمار ایجاد شود

لوله گذاری تراشه شامل قرار دادن یک لوله انعطاف پذیر در لوله تنفس ، از طریق تارهای صوتی ، برای اجازه نفس کشیدن به شخصی که قادر به نفس کشیدن نیست و محافظت از راه هوایی از استنشاق مواد معده

کمک به مدارس ، در ایتالیا ، وزارت آموزش و پرورش بودجه ای را برای خرید…

پریبریلاتور در مدارس. مداخله خدمات اورژانس در مدارس یک اتفاق مکرر نیست ، اما خیلی هم غیرمعمول نیست: بسیاری از کودکان مجبورند زندگی کنند ، تشخیص داده شوند یا تشخیص داده نشوند ، با بیماری قلبی