مرورگر برچسب

کووید 19

کووید ، آیا آمار در ایتالیا درست است؟ Crisanti ویروس شناس شک و تردید ایجاد می کند: "تعداد بسیار کمی از عفونت های جدید"

کووید ، آیا آمار در ایتالیا درست است؟ به گفته ویروس شناس کریسنتی ، آمار مرگ و میر با تعداد افراد مبتلا متناقض است ، که به گفته وی در حال حاضر بین 15 تا 20 هزار نفر در ایتالیا در روز است.

انجمن نوزادان ایتالیا: "زایمان زودرس مادران مثبت در حال افزایش است"

داده های ثبت شده توسط Covid-19 از انجمن نوزادان ایتالیا (Sin) ، همانطور که در سال 2020 ذکر شد ، افزایش زایمان زودرس در زنان آلوده را 11.2 درصد تأیید می کند ، در مقایسه با میزان نارس بودن زنان غیر آلوده 6.9 درصد.