نیمفومانیا و ساتیریازیس: اختلالات جنسی حوزه روانی-رفتاری

نیمفومانیا و ساتیریازیس: بیش‌جنس‌گرایی یا اعتیاد جنسی یک اختلال روان‌شناختی-رفتاری است که در آن فرد مبتلا به رابطه جنسی یا فکر کردن به رابطه جنسی وسواسی پاتولوژیک دارد و در نتیجه اعتیاد به…