ચેપી રોગને કેવી રીતે સૂચવવું અને યોગ્ય દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરવું?

ચેપી રોગો (NOIDs) અને રિપોર્ટેબલ કારાત્મક જીવાણુ કેવી રીતે સૂચવવું? શું ત્યાં ભરોસાપાત્ર પુરાવા છે જે પ્રયોગશાળાઓ અને તબીબી વ્યવસાયી કાયદાકીય ફરજો પર પ્રકાશ પાડશે?

ઇંગ્લેંડ અને વેલ્સમાં રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટીશનર્સે તેમની સ્થાનિક સત્તા અથવા સ્થાનિક ચેપી રોગોની ચેપી રોગોની શંકાસ્પદ કેસોની જાણ કરવી પડશે.

PHE આ સૂચનાઓ એકત્રિત કરે છે અને દર અઠવાડિયે સ્થાનિક અને રાષ્ટ્રીય વલણોનું વિશ્લેષણ પ્રકાશિત કરે છે.

UK સરકાર સૂચિત કાર્યવાહી અને નિયમો કે જેના પર તબીબી વ્યવસાયિકો પર આધાર રાખવો જ જોઈએ.

જાહેર આરોગ્ય ઇંગ્લેંડ (PHE) શક્ય તેટલી ઝડપથી રોગ અને રોગચાળાના સંભવિત ફેલાવાને શોધી કાઢવાનો છે. નિદાનની ચોકસાઈ એ ગૌણ છે, અને 1968 એ નોંધનીય ચેપના ક્લિનિકલ શંકાને તે જરૂરી છે.

'ચેપી રોગોની સૂચના' એ જાહેર આરોગ્ય (રોગ નિયંત્રણ) અધિનિયમ એક્ટ 1984 અને આરોગ્ય સુરક્ષા (સૂચના) નિયમો 2010 માં નોંધનીય રોગોની જાણ કરવા માટે વૈધાનિક ફરજોનો સંદર્ભ લેવા માટે વપરાય છે.

રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટીશનર્સ: અહેવાલ નોંધનીય રોગો
રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ (આરએમપી) પાસે તેમની સ્થાનિક કાઉન્સિલ અથવા અમુક ચેપી રોગોની શંકાસ્પદ કેસોની સ્થાનિક આરોગ્ય સુરક્ષા ટીમ (એચપીટી) પર 'યોગ્ય અધિકારી' નો જાણ કરવાની વૈધાનિક ફરજ છે.

શંકાસ્પદ નોંધનીય રોગના નિદાન પર તરત જ એક સૂચના ફોર્મ પૂર્ણ કરો. શંકાસ્પદ ચેપ અથવા સૂચના પહેલાં દૂષિત પ્રયોગશાળા પુષ્ટિ માટે રાહ જુઓ. વધુ માહિતી માટે નોંધનીય રોગો પોસ્ટરનો સંપર્ક કરો.

ફોર્મ 3 દિવસની અંદર યોગ્ય અધિકારીને મોકલો અથવા જો ફોન, પત્ર, એન્ક્રિપ્ટ કરેલા ઇમેઇલ અથવા સલામત ફેક્સ મશીન દ્વારા કેસ તાત્કાલિક હોય તો 24 કલાકની અંદર તેમને મોઢામાં સૂચિત કરો.

જો તમને સહાયની જરૂર હોય તો, સ્થાનિક એચપીટીનો સંપર્ક કરો. પોસ્ટકોડ લૂકઅપનો ઉપયોગ કરીને તમારા સ્થાનિક એચપીટીને જુઓ

તમને પોસ્ટકોડ લુકઅપનો ઉપયોગ કરીને સંપર્ક માહિતી મળશે.

વધુ વિગત માટે આરએમપીના જવાબદારીઓની જાણ કરવી, હેલ્થ પ્રોટેક્શન લેજિસ્લેશન (ઇંગ્લેંડ) માર્ગદર્શિકા 14 નું પૃષ્ઠ 2010 જુઓ.

બધા યોગ્ય અધિકારીઓએ સૂચિત કેસના 3 દિવસની અંદર અથવા તાત્કાલિક કેસો માટે 24 કલાકની અંદર PHE પર સંપૂર્ણ સૂચનાને પાસ કરવી આવશ્યક છે.

કેવી રીતે જાણ કરવી?

માર્ગદર્શન તપાસો!