સંપર્કો

અમારું ન્યૂઝરૂમ ઇટાલીમાં છે, કૃપા કરીને અહીં અમારો સંપર્ક કરો:
કટોકટી જીવંત: પી. ઝાઝા બાદલોક્યો 9 / બી 43123 પાર્મા (પીઆર)

ન્યૂઝરૂમ ફોન: + 39 0521 463413

ન્યૂઝરૂમ મોબાઇલ: + 39 340 2246247

આના સંદર્ભમાં: મારિયો રોબ્સ્ટી

ફોર્મ મેલ

[સંપર્ક ફોર્મ 7 404 "મળ્યો નથી"]