સંપર્કો

અમારું ન્યૂઝરૂમ ઇટાલીમાં છે, કૃપા કરીને અહીં અમારો સંપર્ક કરો:
કટોકટી જીવંત: પી. ઝાઝા બાદલોક્યો 9 / બી 43123 પાર્મા (પીઆર)

ન્યૂઝરૂમ ફોન: + 39 0521 463413

ન્યૂઝરૂમ મોબાઇલ: + 39 340 2246247

નો સંદર્ભ લો: કાર્લો આલ્બર્ટો દી ગ્રાઝિયા

શું તમને ઇમરજન્સી લાઇવ વિશેની માહિતીની જરૂર છે? અમારો સંપર્ક કરો!