Italiensk Røde Kors på frontlinjen i kampen mot vold mot kvinner

En konstant forpliktelse til kulturell endring og beskyttelse av kvinner

Det alarmerende fenomenet vold mot kvinner

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, etablert av FN, kaster lys over en urovekkende virkelighet: 107 kvinner drept siden begynnelsen av året, ofre for vold i hjemmet. Dette tragiske og uakseptable tallet fremhever det haster med en dyp kulturell endring, i en verden der 1 av 3 kvinner blir utsatt for vold og bare 14 % av ofrene rapporterer overgrepet.

Rollen til det italienske Røde Kors

I dag slutter det italienske Røde Kors (ICRC) seg til den globale oppfordringen om å bekjempe vold mot kvinner. Organisasjonen, med støtte fra sin president Valastro, understreker viktigheten av kollektivt ansvar for å bekjempe dette fenomenet. CRI, gjennom sine antivoldssentre og skranker distribuert over hele landet, tilbyr viktig støtte til kvinner som har blitt utsatt for overgrep.

Støtte og hjelp til kvinner i vanskeligheter

CRI-sentre er viktige ankerpunkter for kvinnelige voldsofre. Disse trygge stedene gir psykologisk, helsemessig, juridisk og økonomisk bistand og er avgjørende for å veilede kvinner gjennom rapporteringsveier og selvbestemmelse. Organisasjonen spiller en nøkkelrolle i å tilby hjelp og beskyttelse, og viser at bekjempelse av kjønnsbasert vold er alles plikt.

Utdanning og oppsøking

CRI bruker betydelige ressurser til utdanningstiltak, spesielt rettet mot ungdom, for å fremme likestilling og positiv vekst som agenter for endring i samfunnet. Bare i skoleåret 2022/2023 var mer enn 24 tusen elever involvert i pedagogiske aktiviteter med mål om å fremme deres bevissthet og engasjement mot vold mot kvinner.

Innsamling for å støtte kvinnelige frivillige

CRI lanserte nylig en innsamlingsinnsats å støtte de frivillige og frivillige som jobber utrettelig i territoriene for å hjelpe kvinner som trenger det mest. Denne innsamlingsinnsatsen har som mål å styrke støttenettverket og sikre at nødvendige ressurser er tilgjengelige for å fortsette denne avgjørende kampen.

Et felles engasjement for en fremtid uten vold

Kampen mot vold mot kvinner krever et konstant og samlet engasjement fra alle samfunnsmedlemmer. Eksemplet med det italienske Røde Kors viser at gjennom utdanning, støtte og bevisstgjøring er det mulig å få til kulturell endring og sikre en trygg og voldsfri fremtid for alle kvinner.

Bilder

Wikipedia

kilde

Italiensk røde kors

Du vil kanskje også like