HERA: Reakcja Europy na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia

Krok naprzód w Unii Europejskiej w zakresie gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia

Stworzenie i znaczenie HERA

Wraz z utworzeniem Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne . (HERA), Unia Europejska wykazała zdecydowane zaangażowanie we wzmacnianie swojej zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii stanowi kluczowy rozdział w realizacji europejskiej unii zdrowia. HERA wynika z uznania, że ​​w erze naznaczonej częstymi zagrożeniami dla zdrowia skoordynowana i terminowa reakcja na szczeblu europejskim ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego. Utworzenie tego organu opiera się na doświadczeniach zdobytych podczas pandemii Covid-19, gdzie oczywista stała się potrzeba bardziej uporządkowanego i proaktywnego podejścia do zarządzania kryzysami zdrowotnymi.

Rola i funkcje HERA

HERA ma na celu poprawę koordynacji bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej, szybko reagując na przyszłe zagrożenia dla zdrowia. Organizacja organu jest dostosowana do działania dwie odrębne fazy: jeden dotyczący przygotowań, drugi związany z kryzysem. w faza przygotowawcza, HERA skoncentruje się na identyfikacji i inwestycjach w rozwój, produkcję i gromadzenie zapasów podstawowych leków. Zaangażuje się także w szkolenie ekspertów krajowych, aby skuteczniej i skuteczniej reagowali w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia. W przypadku zagrożenia zdrowia na poziomie UE, HERA przejdzie do tryb „kryzysowy”., wykorzystując całą swoją władzę decyzyjną w celu wdrożenia środków nadzwyczajnych i przewidywania rozwoju sytuacji krytycznych. Na tym etapie zapewniona zostanie szybka i skuteczna dystrybucja kluczowych medycznych środków zapobiegawczych, zgodnie z systematyczną procedurą dostosowaną do konkretnych okoliczności w danym momencie.

Zasoby, współpraca i globalne podejście HERA

Dysponując znacznym budżetem, HERA ściśle współpracuje z istniejącymi podmiotami, takimi jak ECDC (Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób) oraz EMA (Europejska Agencja Leków), a także z Państwa członkowskie, przemysł, społeczenstwo obywatelskie, akademia. Ta sieć współpracy stanowi wspólny wysiłek mający na celu zapewnienie wspólnego podejścia do gotowości w Europie. Co więcej, HERA ściśle współpracuje z partnerami międzynarodowymi w celu wzmocnienia globalnej gotowości i reagowania, zapewniając krajom na całym świecie zdolność do produkcji szczepionek, leków i środków medycznych w razie potrzeby.

Przyszłe kroki i wdrażanie HERA

HERA zaczęła działać w 2022 r. Jej zespół pilnie pracuje, aby organ ten mógł wypełniać swoją kluczową rolę w ochronie Unii Europejskiej przed przyszłe kryzysy zdrowotne. Pełne wdrożenie HERA stanowi ważny kamień milowy w sposobie, w jaki Europa radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi w dziedzinie zdrowia, zapewniając uporządkowane i odporne ramy zarządzania przyszłymi kryzysami.

Źródła

Może Ci się spodobać