Opieka zdrowotna: nowe środki mające na celu skrócenie list oczekujących

Rząd wprowadza mechanizm „ominięcia kolejki” i nowe obowiązki dla pacjentów

Środki zapewniające określone terminy świadczenia usług medycznych

Połączenia Rząd włoski zatwierdziła nowe rozporządzenie mające na celu rozwiązanie problemu długich list oczekujących na opiekę medyczną w publicznych placówkach zdrowia. Głównym środkiem jest tzw.Pomiń linięmechanizm. Zasadniczo, jeśli nie ma możliwości umówienia się na wizytę lub badanie w wyznaczonym terminie przez lekarza przepisującego w placówce publicznej, Lokalny Urząd ds. Zdrowia (ASL) musi zapewnić pacjentowi świadczenie usług w pobliskiej akredytowanej placówce prywatnej lub za pośrednictwem niezależnego specjalisty, przy czym pacjent musi jedynie uiścić współpłatność. Krótko mówiąc, jest to rozwiązanie na wzór tej z 1998 r. Oznacza to, że wspomniana zasada jest już zapisana w prawie od 1998 r., ale nigdy tak naprawdę nie była przestrzegana.

Jak działa mechanizm pomijania linii

Jeżeli pacjent nie może otrzymać tzw świadczenia zdrowotnego na podstawie kryteriów przedstawionych przez lekarza, spółka ASL musi świadczyć usługę w obiekcie publicznym lub prywatnym. Na przykład pilne badanie MRI należy wykonać w ciągu 72 godzin, niezależnie od miejsca jego wykonania.

Koszt usługi zostanie pokryty przez National Health Service, natomiast pacjent zapłaci jedynie opłatę za współpłatność, chyba że udzielono zwolnienia.

Dekret określa również, że warunki jego wdrożenia zostaną przygotowane we współpracy z Regionami w ciągu sześćdziesięciu dni.

Finansowanie i wdrożenie nowego systemu

Do finansowania dekret zostanie wykorzystany środki już przewidziane w planie finansowym, która przeznacza 0.4 procent środków na listy oczekujących, czyli o ponad 500 milionów euro więcej niż obecnie dostępne. Dodatkowo podwyższony zostanie pułap zakupów od prywatnych dostawców: 121 mln w 2025 r., 123 mln w 2024 r., 370 mln w 2025 r. i prawie 500 mln rocznie od 2026 r. Nie jest jednak jasne, czy zasoby te wystarczą do zaspokojenia całego zapotrzebowania na usługi, które obecnie powoduje, że trzy miliony Włochów rezygnuje z opieki ze względu na zbyt długie listy oczekujących. Wstępne szacunki wskazują, że będzie to koszt przekraczający miliard euro rocznie.

Obowiązki obywateli i inne środki przeciwko listom oczekujących

Dekret nakłada także na obywateli nowe obowiązki. W przypadku opuszczenia wizyty u lekarza lub specjalisty, w dalszym ciągu będą zobowiązani do uiszczenia opłaty współpłacenia, z wyjątkiem przypadków siły wyższej. Regiony będą zobowiązane do przyjęcia a Pojedyncze Centrum Rezerwacji, na poziomie regionalnym lub subregionalnym, w przypadku wszystkich możliwych usług, zarówno akredytowanych publicznych, jak i prywatnych. Lokalne władze odpowiedzialne za opiekę zdrowotną nie będą mogły zamykać ani odraczać rezerwacji. Będziemy zachęcać do dokonywania rezerwacji cyfrowych i uiszczania współpłatności. Dodatkowo wizyty i badania można umawiać na soboty i niedziele. Praca w godzinach nadliczbowych lekarzy i pielęgniarek będzie podlegać zryczałtowanej stawce podatku w wysokości 15% zamiast progu podatku dochodowego bruttozwiększając w ten sposób swoje zarobki.

Środki te stanowią znaczący krok w walce z długimi kolejkami oczekujących. Ten nowy dekret powinien wyeliminować niedociągnięcia i zwiększyć dostępność krajowej służby zdrowia, skracając czas oczekiwania i poprawiając opiekę dla wszystkich.

Źródła

Może Ci się spodobać