Dzień służby publicznej świętuje wkład każdego w lepszy świat

Czerwiec 23 to dzień służby publicznej. Założony w 2002 przez ONZ dzień ma na celu uznanie pracy urzędników publicznych i zachęcenie młodych ludzi do kariery w sektorze publicznym.

Użyj hastag #UNPSA2019, aby promować swoje zdjęcia, selife i wideo o tym dniu uroczystości!

Forum Narodów Zjednoczonych ds. Usług Publicznych 2019 (UNPSF) odbędzie się w Republice Azerbejdżanu od 24 do 26 June 2019 pod hasłem „Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju poprzez skuteczne świadczenie usług, innowacyjne transformacje i odpowiedzialne instytucje”.

Forum organizowane jest przez Państwową Agencję Służby Publicznej i Innowacji Społecznych pod przewodnictwem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu i Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA) za pośrednictwem Wydziału Instytucji Publicznych i Rządu Cyfrowego (DPIDG) wraz z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet (UN Women). Kilku partnerów będzie również zaangażowanych w organizowanie równoległych warsztatów lub imprez towarzyszących.

Skuteczne, sprzyjające włączeniu społecznemu i odpowiedzialne instytucje sektora publicznego mają kluczowe znaczenie dla wdrożenia agendy 2030 i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Odgrywają kluczową rolę w osiąganiu powiązań i spójności polityki; opracowywanie krajowych strategii i planów rozwoju, rozwijanie infrastruktury, mobilizowanie zasobów, monitorowanie i ocenianie programów publicznych, projektów i działań rozwojowych oraz wyposażenie urzędników publicznych w zdolności do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mają również ważną rolę do odegrania w świadczeniu usług integracyjnych, aby lepiej służyć obywatelom i nie pozostawić nikogo w tyle, w tym za pośrednictwem rządu cyfrowego.

Program 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga innowacyjnej transformacji i przedstawia wartości i zasady, takie jak „nie pozostawiając nikogo w tyle”, integracja, partnerstwo i uniwersalność, które należy przełożyć na działania. Zarówno SDG 16, jak i SDG 10 są bardzo istotne w centrum zainteresowania 2019 United Nations Public Service Forum. Instytucje publiczne muszą przyjąć innowacje i transformację, aby zapewnić bardziej skuteczne, terminowe i elastyczne usługi oraz urzeczywistnić zasady przejrzystości, odpowiedzialności i włączenia.

Forum będzie stanowić platformę dla ministrów i innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na wyższym szczeblu, aby zastanowić się nad postępami w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą mieli również okazję do debaty nad pojawiającymi się problemami i trendami, przedyskutowania dobrych praktyk, strategii i innowacyjnych podejść do skutecznego świadczenia usług i innowacyjnej transformacji w zakresie realizacji celów SDG i nie pozostawiając nikogo za sobą, przekrojowej zasady Agendy 2030. Będzie to chwila, aby zastanowić się nad wspólnymi wyzwaniami i wymienić doświadczenia wyciągnięte z nowych podejść i innowacji, które są eksperymentowane na całym świecie.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat forum i nagród oraz uzyskać dostęp do projektu programu, notatek dotyczących koncepcji warsztatów i więcej informacji na stronie Forum: unpsf2019baku.com

Kim są laureaci nagród 2019 UN Public Service?

AFrica Group: Fundusz powierniczy sektora wodnego

Na obszarach miejskich Kenii o niskich dochodach nieodpowiedni i niezrównoważony dostęp do urządzeń sanitarnych i wody wpłynął na higienę i warunki życia mieszkańców. Kwestie te najbardziej dotknęły kobiety, dzieci i inne wrażliwe społeczności społeczności. UBSUP zapewnił bezpieczne i zrównoważone opróżnianie, transport i oczyszczanie szlamu toaletowego poprzez budowę zdecentralizowanych urządzeń do oczyszczania (DTF). Ponadto UBSUP ustanowił system monitorowania w celu śledzenia dostępu do bezpiecznej wody i podstawowych urządzeń sanitarnych. Opracowano również koncepcję zwiększenia skali warunków sanitarnych zgodnie z reformami sektorowymi. Zgodnie z przedstawionymi ocenami cele inicjatywy i podejście strategiczne w znaczący sposób przyczyniają się do zapewnienia dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych osobom mieszkającym na obszarach miejskich o niskich dochodach. Do grudnia 2018 inicjatywa zapewniła mieszkańcom 200,000 bezpieczny dostęp do wody i urządzeń sanitarnych.

Grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów: Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

Zbiórka odpadów w Jaboatão dos Guararapes była nieformalną czynnością, która narażała zbieraczy odpadów na „Lixão da Muribeca” - składowisko odpadów na wolnym powietrzu. To sprawiło, że stali się podatni na choroby, toksyczne gazy i opary oraz zagrozili ich wzrostowi społecznemu i ekonomicznemu. W 2009 wysypisko zostało zamknięte, a gmina wdrożyła nowy program formalnego zatrudnienia niektórych dawnych sprzątaczy i sprzątaczy ulicznych. Program oferuje szkolenia, a także wsparcie techniczne i infrastrukturalne, mające na celu również korzyści dla środowiska wynikające ze zbiórki odpadów. Priorytetem są kobiety i inne grupy znajdujące się w trudnej sytuacji, takie jak osoby zakażone wirusem HIV, byli przestępcy, byli narkomani w celu zachęcania do przedsiębiorczości i samodzielnego zarządzania spółdzielniami.

Grupa Europa Zachodnia i inne: rolnictwo Victoria

W stanie Wiktoria królik europejski stworzył niestabilne użytkowanie ziemi, kopiąc i kopiując z dużą prędkością. Victorian Rabbit Action Network (VRAN) rozwija komunikację i zapewnia możliwość wymiany informacji między lokalną społecznością a władzami lokalnymi na temat sposobów radzenia sobie z inwazyjnymi gatunkami królików. VRAN rejestruje wyciągnięte wnioski, aby pomóc w dostosowaniu mechanizmów reagowania i przyszłych interwencji w celu kontrolowania problemu gatunków inwazyjnych. Obejmuje również zaangażowanie polityków w pomoc władzom lokalnym w przechodzeniu na lepsze polityki. W ciągu czterech lat pokrył on 2.4 milionów hektarów gruntów, które zostały dotknięte. Zbadane odpowiedzi i oceny inicjatywy wskazują na zasadnicze przesunięcie w zarządzaniu gatunkami inwazyjnymi w kierunku podejścia kierowanego przez społeczność.

Azja i Pacyfik: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Wzory pogody pogłębiają się i stają się coraz bardziej nieprzewidywalne, dlatego miasta w Indonezji regularnie stają przed wyzwaniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Brak dostępu do zweryfikowanych danych w czasie rzeczywistym zagraża możliwości podejmowania świadomych decyzji dotyczących planowania i reagowania, co skutkuje nieefektywnym zarządzaniem zasobami i konfliktami. Zapewniając bezpłatne informacje o katastrofach w czasie rzeczywistym oraz umożliwiając bezpieczne i łatwe udostępnianie ich, PetaBencana.id wykorzystuje możliwości wszystkich mieszkańców do równego udziału w podejmowaniu decyzji. Platforma została zaprojektowana tak, aby działała płynnie z innymi istniejącymi platformami, takimi jak wiadomości błyskawiczne , media społecznościowe i komunikacja oparta na SMS-ach. Inicjatywa jest przeznaczona dla społeczności niedofinansowanych, agencji z ograniczonymi środkami technicznymi oraz osób o skromnych środkach na wykorzystanie danych. Od czasu uruchomienia strony PetaBencana.id w grudniu 2015, platforma została udostępniona 737,102 razy przez unikalnych użytkowników 361,478.

Ameryka Łacińska: Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba

Wielu pacjentów z przewlekłymi chorobami w Argentynie wymaga drogich leków, aby przeżyć, ale nie mają środków ekonomicznych ani ubezpieczenia zdrowotnego, aby za nie zapłacić. W związku z tym istniała luka w dostępie do drogich leków dla ubogich i / lub podatnych na zagrożenia, a zwłaszcza w przypadku leków wytwarzanych przy użyciu produktów z krwi, takich jak osocze. Utworzenie Laboratorium Produktów Krwi ma na celu przekształcenie patogennych pozostałości (plazmy) w bezpieczne, skuteczne i niedrogie leki dla najuboższych i bezbronnych, a jednocześnie stworzy sieć dostaw, która umożliwi pacjentom dostęp do tanich leków. Laboratorium opracowało program dawstwa leków, który umożliwia osobom bez opieki zdrowotnej i / lub zasobom gospodarczym leczenie chorób za pomocą dawców leków. Ostatecznie, dostęp do leków po niższej cenie w Argentynie poprawił się, a Laboratorium Produktów Krwi rozszerzyło swoją działalność poprzez umowy wymiany plazmy z Chile, Urugwajem, Paragwajem i Ekwadorem.

Ameryka Łacińska: Kostaryka. Wdrożenie jednolitej cyfrowej dokumentacji zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej
Instytucja: Caja Costarricense de Seguro Social

Dokumentacja medyczna Kostarykańczyków nie była łatwo dostępna ani przenoszona między różnymi urzędami i regionami. Single Digital Health File (EDUS) składa się z zestawu aplikacji i usług, które umożliwiają automatyzację procesów zdrowotnych. Korzystając z EDUS, pracownicy służby zdrowia CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) mogą przeglądać dokumentację medyczną pacjentów z dowolnego ośrodka medycznego i całej sieci usług. Ułatwia to lepsze podejmowanie decyzji klinicznych i kontrolę jakości. Dostęp do informacji klinicznych dostępnych w czasie rzeczywistym oraz wdrażanie protokołów klinicznych dla opieki medycznej gwarantuje standaryzację procesów. System wykorzystuje również funkcje przesyłania wiadomości mobilnych do bezpośredniej komunikacji z osobami używającymi EDUS. W rezultacie jest on używany w Podstawowych Zespołach 1,047 Integralnej Opieki Zdrowotnej (Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej) Kostarykańskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w prowincjach 7.