HERA: Európska reakcia na núdzové situácie v oblasti zdravia

Krok vpred v Európskej únii pre pripravenosť a reakciu na zdravotnú núdzovú situáciu

Vznik a význam HERA

Založením Úrad pre pripravenosť a reakciu na mimoriadne situácie v zdravotníctve (HERA), the Európska únia preukázal odhodlaný záväzok posilniť svoju schopnosť reagovať na núdzové situácie v oblasti zdravia. Túto iniciatívu spustil predseda Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie predstavuje kľúčovú kapitolu pri realizácii Európskej únie zdravia. HERA vychádza z poznania, že v dobe, ktorá sa vyznačuje častými zdravotnými problémami, je na ochranu verejného zdravia nevyhnutná koordinovaná a včasná reakcia na európskej úrovni. Vznik tohto orgánu vychádza zo skúseností získaných počas pandémie COVID-19, kde sa ukázala potreba štruktúrovanejšieho a proaktívnejšieho prístupu k riadeniu zdravotných kríz.

Úloha a funkcie HERA

HERA je navrhnutá na zlepšenie koordinácie zdravotná bezpečnosť v rámci Európskej únie promptne reagovať na budúce zdravotné hrozby. Organizácia úradu je štruktúrovaná tak, aby fungovala dve odlišné fázy: jedna príprava a druhá kríza. V prípravná fázaHERA sa zameria na identifikáciu a investície do vývoja, výroby a skladovania základných liekov. Zapojí sa aj do školenia národných expertov, aby s istotou a odbornými znalosťami lepšie riešili núdzové situácie v oblasti zdravia. V prípade mimoriadnej zdravotnej situácie na úrovni EÚ prejde HERA na „krízový“ režim, s využitím všetkých svojich rozhodovacích právomocí na realizáciu mimoriadnych opatrení a predvídanie vývoja kritických situácií. Táto fáza zabezpečí, že kľúčové lekárske protiopatrenia budú distribuované rýchlo a efektívne podľa systematického postupu prispôsobeného konkrétnym okolnostiam v danej chvíli.

Zdroje, spolupráca a globálny prístup HERA

So značným rozpočtom HERA úzko spolupracuje s existujúcimi subjektmi, ako sú napr ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) a EMA (Európska lieková agentúra), ako aj s Členské štáty, priemysel, občianska spoločnosťa akadémie. Táto sieť spolupráce predstavuje spoločné úsilie o zabezpečenie spoločného prístupu k pripravenosti v rámci Európy. Okrem toho HERA tiež úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi, aby posilnila globálnu pripravenosť a reakciu a zabezpečila, že krajiny na celom svete sú schopné vyrábať vakcíny, lieky a zdravotnícky materiál v čase potreby.

Budúce kroky a implementácia HERA

HERA začala fungovať v roku 2022. Jej tím usilovne pracuje na tom, aby úrad mohol plniť svoju kľúčovú úlohu pri ochrane Európskej únie pred budúce zdravotné krízy. Úplná implementácia HERA predstavuje významný míľnik v tom, ako Európa rieši núdzové situácie v oblasti zdravia a poskytuje štruktúrovaný a odolný rámec na zvládanie budúcich kríz.

Zdroje

Tiež sa vám môže páčiť