Förbättring av ventilationskvaliteterna under HLR

Ventilationsmanövern under hjärt-lungräddning (HLR) är en komplex intervention som påverkas av olika faktorer relaterade till patienten, operatören och miljön

Forskare har lyft fram vikten av att objektivt och tillförlitligt mäta kvaliteten på ventilationen under HLR genom en vetenskaplig studie

Syftet med studien, utförd av Dr. Fausto D'Agostino, en narkosläkare vid "Campus Bio-Medico" Policlinic i Rom, i samarbete med Prof. Giuseppe Ristagno och professorer Felice Eugenio Agrò, Claudio Ferrioch Dr. Paolo Petrosino, var att utvärdera noggrannhet vid bedömning av ventilationskompetens som deltagarna förvärvat under en avancerad hjärt-lungräddningskurs (ALS). Aktiviteten utvärderades initialt av kursinstruktörer och bekräftades därefter genom mätningar som erhållits med en återkopplingsanordning (EOlife®, Archeon Medical).

Studien, publicerad i den internationella tidskriften Återupplivning, tillät ALS-instruktörer att utvärdera både elevernas ventilationsförmåga baserat på subjektiva kriterier (dockans brösthöjning, ventilationsfrekvens) och enligt objektiva kriterier genom återkopplingsanordningen.

Kandidaterna genomgick två 2-minuters simuleringsscenarier av HLR-manövrar: en med påsmaskventilation med ett kompressionsventilationsförhållande på 30:2 (C:V) och den andra genom luftvägshantering med en endotrakealtub med kontinuerliga bröstkompressioner och 1 ventilation var 6:e ​​sekund (CCC+asynV).

Enligt instruktörernas utvärderingar, samtliga 20 kandidater skaffade sig adekvat ventilationskompetens både vad gäller frekvens och levererad volym (VT). Data som mättes av återkopplingsanordningen visade dock att ventilationsparametrar inte var i linje med gällande riktlinjer, med en högre genomsnittlig VT (772±107 ml i 30:2 C:V och 657±54 ml i CCC+asynV) och en lägre medelfrekvens ( 8± 1 min-1 i CCC+asynV). Mer specifikt tillhandahöll mindre än hälften av kandidaterna ventilationer med korrekt frekvens och endast 5 % med korrekt VT i 30:2 C:V-cykler, medan i CCC+asynV-cykler var dessa procentsatser endast 10 % respektive 5 %. Inga skillnader i ventilationskvalitet observerades när data stratifierades av läkare och sjuksköterskor eller av antalet hjärtstopp som behandlades per år (< 5 vs. 5-10 vs. > 10).

Högkvalitativ ventilation under HLR är en färdighet vars förvärvande börjar med effektiv träning under ALS-kurser. Förmågan hos instruktörer att noggrant och objektivt bedöma deltagarnas ventilationsmanövrar under kurssimuleringar, tillhandahålla korrigeringar i rätt tid vid behov, är avgörande för att utveckla tillämpliga färdigheter i verkliga HLR-scenarier. Men det finns nu återkopplingsenheter som effektivt kan tjäna detta syfte, och deras användning under ALS-kurser bör uppmuntras snarare än att enbart förlita sig på instruktörernas subjektiva uppfattning.

Källor

  • Centro Formazione Medica pressmeddelande
Du kanske också gillar