EU-kommissionen: Vägledning om att minska arbetstagares exponering för farliga läkemedel

En guide har publicerats av Europeiska kommissionen som ger praktiska exempel för att minska arbetstagares exponering för farliga läkemedel i alla skeden av deras cykel: produktion, transport och lagring, förberedelse, administrering till patienter (människor och djur) och avfallshantering

Guiden ger praktiska råd

Den riktar sig till utövare, arbetsgivare, offentliga myndigheter och säkerhetsexperter för att stödja deras strategier för att skydda arbetare från potentiellt farliga läkemedel.

Farliga läkemedel definieras som sådana som innehåller ett eller flera ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som: Cancerframkallande (kategori 1A eller 1B); Mutagen (kategori 1A eller 1B); Reproduktionstoxisk 1 (kategori 1A eller 1B).

Farliga läkemedel kan orsaka oönskade effekter hos andra personer än patienterna själva, såsom exponerade arbetare

Och de kan ha cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter.

Vissa orsakar till exempel cancer eller utvecklingsförändringar som fosterförlust och eventuella missbildningar hos avkomma, infertilitet och låg födelsevikt.

Guiden rapporterar uppskattningar från COWI-studien (2021) att 54 fall av bröstcancer och 13 fall av hematopoetisk cancer år 2020 kan hänföras till yrkesmässig exponering för farliga läkemedel på EU:s sjukhus och kliniker.

COWI-studien (2021) tillskriver ytterligare 1,287 2020 missfall per år 2,189, vilket ökar till 2070 XNUMX missfall per år XNUMX, till yrkesmässig exponering för farliga droger på EU:s sjukhus och kliniker.

COWI (2021)-studien uppskattar att nästan 1.8 miljoner arbetare exponeras för farliga droger idag, varav 88 % är anställda på sjukhus, kliniker och apotek.

COWI (2021) uppskattar också att andelen kvinnliga arbetare i de berörda yrkesgrupperna varierar från 4 % (teknisk personal inom avlopps- och avloppsrening) till 92 % (vårdare, vårdgivare och veterinärer).

Syftet med guiden är att öka medvetenheten om riskerna med farliga läkemedel bland arbetstagare som kan komma i kontakt med dem och deras arbetsgivare

Andra mål är att öka god praxis bland arbetstagare som hanterar dessa ämnen i hela EU och att tillhandahålla en användbar referenspunkt och stöd för utbildningsaktiviteter. att förbättra informationsflödet under övergången mellan olika stadier av livscykeln i deras försörjningskedja; och att främja harmonisering mellan medlemsstater och sektorer genom att se till att alla berörda parter har omfattande vägledning.

Det finns några befintliga guider som täcker användningen av HMP, men de är ofta skrivna på regional eller lokal nivå, eller täcker bara delar av livscykeln eller specifika roller.

Denna vägledning bör minska fragmenteringen av vägledning om farliga droger. vara ett flexibelt och uppdaterat verktyg som kan revideras i framtiden, svara på och anpassa sig till läkemedelsframsteg

Guiden fokuserar på förebyggande och kontroll av risker från yrkesmässig exponering, och informationen den innehåller är inte en heltäckande översikt över procedurer för att säkerställa patientsäkerheten.

Informationen i denna guide bör läsas tillsammans med lagstiftning och protokoll för att säkerställa patientsäkerheten.

Guiden är uppdelad i avsnitt om allmänna och specifika ämnen

De första sju avsnitten och avsnitt 13 om incidenthantering är generella och gäller alla faser av livscykeln.

Avsnitten 8 till 12 och 14 till 15 omfattar varje fas av livscykeln för farliga läkemedel, från produktion till avfall.

Det finns flera bilagor med ordlista, ytterligare information och exempel på riskbedömningsmallar och sammanfattningsblad.

Guiden syftar till att ge en översikt över tillgängliga goda metoder och ge praktiska sätt att minska arbetarnas exponering för farliga droger.

Den är designad för alla typer av organisationer, oavsett storlek, både offentliga och privata, och i alla skeden av HPP:s livscykel.

Det gäller även anläggningar som deltar i kliniska prövningar.

Det är en icke-bindande guide avsedd att användas av medlemsstater, regionala och lokala organisationer för att stödja deras strategier för att skydda arbetstagare från HPP.

Den är baserad på befintlig europeisk lagstiftning och vägledningen påverkar inte tillämpliga europeiska eller nationella bestämmelser.

Guiden ger relevanta råd till nationella myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare och är användbar för alla med en rad olika ansvarsområden

t.ex. yrkesmässiga hälsa och säkerhet experter; de som ansvarar för utbildning i säker hantering av farliga läkemedel på jobbet; sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar på andra avdelningar såsom intensivvård, återhämtning och palliativ vård, som patienter kan besöka efter att ha administrerat ett farligt läkemedel; arbetstagarrepresentanter m.m.

Guiden är utformad för arbetare som kommer i kontakt med farliga droger och inte för patienter, deras familjer eller informella vårdare (personer som inte är anställda i ett anställningsförhållande med en arbetsgivare inom sjukvården).

Guiden sammanställd av EU

guidance-hmp_final-C

Läs också

Emergency Live Ännu mer...Live: Ladda ner den nya gratisappen för din tidning för IOS och Android

Allergier och droger: Vad är skillnaden mellan första generationens och andra generationens antihistaminer?

Symtom och livsmedel att undvika med nickelallergi

När kan vi prata om yrkesallergier?

Biverkningar av läkemedel: vad de är och hur man hanterar biverkningar

Arbetssjukdomar: Sick Building Syndrome, Luftkonditioneringslunga, Avfuktarfeber

Symtom på astmaattack och första hjälpen till drabbade

Arbetsrelaterad astma: orsaker, symtom, diagnos och behandling

Extrinsisk, inre, yrkesmässig, stabil bronkialastma: orsaker, symtom, behandling

Brandmäns risk för oregelbunden hjärtslag kopplad till antalet brandexponeringar på jobbet

Källa

FNOPI

Du kanske också gillar