Duyệt danh mục

Dân sự bảo vệ

Bảo vệ dân sự và phòng thủ dân sự là trụ cột trung tâm chống lại thiên tai, thảm họa và khẩn cấp. Tình nguyện viên và các chuyên gia tham gia vào các hệ thống khả năng phục hồi cần thông tin để thực hiện tốt hơn trong các trường hợp khẩn cấp lớn.

Mozambique, dự án của Liên hợp quốc sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa

Mozambique, máy bay không người lái trong tìm kiếm và cứu hộ sau thảm họa: dự án đã phát triển một ứng dụng để giải thích nhanh hơn các hình ảnh máy bay không người lái, cho phép xác định vị trí hiệu quả hơn những người cần hỗ trợ sau thảm họa