Thiên tai và các trường hợp khẩn cấp lớn: NEC với hệ thống máy bay không người lái "SARDO" xác định vị trí những người mất tích

Sử dụng máy bay không người lái trong các trường hợp khẩn cấp lớn và thiên tai: trong các thảm họa thiên nhiên và các trường hợp khẩn cấp lớn, việc sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm người mất tích đã trở thành hiện thực trong một số năm nay: Cứu hộ miền núi, Đội cứu hỏa, Bảo vệ dân sự, Đỏ…