Quản lý các rối loạn tâm thần ở Ý: ASOs và TSOs là gì, và những người phản hồi hành động như thế nào?

Rối loạn tâm thần ở Ý, ASO và TSO là gì? Rất thường xuyên sử dụng hai từ viết tắt ASO và TSO mà không thực sự biết chúng là gì và chúng hoạt động như thế nào. Tương ứng, họ đại diện cho Đánh giá Vệ sinh Bắt buộc và Vệ sinh Bắt buộc…