Browsing Tag

báo cáo trường hợp

báo cáo trường hợp và câu chuyện có thật từ lĩnh vực cứu hộ

Hỗ trợ cuộc sống cơ bản (BTLS) và hỗ trợ cuộc sống nâng cao (ALS) cho bệnh nhân chấn thương

Hỗ trợ cuộc sống sau chấn thương cơ bản (BTLS): hỗ trợ cuộc sống sau chấn thương cơ bản (do đó viết tắt là SVT) là một phương pháp cứu hộ thường được những người cứu hộ sử dụng và nhằm mục đích điều trị đầu tiên cho những người bị thương đã bị chấn thương, tức là một sự kiện gây ra bởi…

So sánh các thang điểm trước bệnh viện để dự đoán tắc mạch lớn phía trước trong xe cấp cứu…

Các thang đo trước khi nhập viện và tính hữu ích của chúng trong xe cứu thương, một nghiên cứu được xuất bản ở Jama bắt đầu với câu hỏi này: tỷ lệ hiệu suất và tính khả thi của các thang đo dự đoán đối với tắc mạch lớn trước khi được xác nhận từ bên ngoài và…