Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Hội thảo trên web của MEDEVAC nhằm cải thiện tính an toàn trong vận chuyển y tế và tránh mệt mỏi cho những người trả lời

Tổ chức MedEvac đang tổ chức hội thảo trên web về cách tránh tình trạng mệt mỏi giữa những người phản hồi trong các hoạt động của MEDEVAC. Tầm quan trọng của hội thảo trên web này cũng là nâng cao tính an toàn, bởi vì người phản hồi "thoải mái" hơn là người phản hồi tốt hơn.