5,000 دانش آموز در پروژه "ایمنی در جاده".

کمپ های سبز: فرصتی برای یادگیری ایمنی جاده ها برای جوانان

safety on the road (2)با کمپ های سبز در مانفردونیا و وارسه، مرحله اول پروژه "ایمنی در جاده"، ابتکار ارزشمندی که توسط صلیب سرخ با همکاری بریجستون EMIA ترویج شده است، به پایان موفقیت آمیز رسیده است. این اردوها یک فرصت یادگیری مهم در مورد ایمنی جاده برای شرکت کنندگان جوان بود.

تعهد به ارتقای ایمنی جاده در اینجا متوقف نمی شود: در ماه اکتبر، این پروژه در مدارس متوسطه در سراسر ایتالیا ادامه خواهد یافت. جلسات تشویقی و دوره های آموزشی برنامه ریزی شده است که حدود 5,000 دانش آموز را شامل می شود. این جلسات با شور و اشتیاق توسط داوطلبان کمیته های CRI انجام می شود و به طور فعال توسط کارکنان بریجستون در دفاتر میلان، رم و باری حمایت می شود.

این پروژه نشانی ملموس از اهمیت همکاری بین سازمان‌ها و شرکت‌ها برای ترویج فرهنگ ایمنی جاده‌ای آگاهانه در بین جوانان است.

safety on the road (1)منبع

CRI

شما همچنین ممکن است مانند