કટોકટી સંભાળ માટે સક્શન એકમ, ટૂંકમાં ઉકેલ: સ્પેન્સર જેઈટી

A suction unit is a device of primary importance in the pre-hospital setting. It can remove liquids, fluids and vomit by suctioning it from the patient. Professionals also use it to remove mucus, serum or blood from a body cavity, such as airways.

જેઈટી શ્રેણી is a range of suction unit, created by Spencer, which combines lightweight and high resilience with versatility and increased functionality.

Spencer JET is the first suction unit without a cable connecting the canister and the vacuum unit: there is a removable filter that reduces the number of components, improving the suctioning power and reducing maintenance costs. JET Compact is the smallest and lightest suction device on the market. The Spencer AMBUJET features innovative integral protection, which protects both the suction units and canister and is tested for accidental falls to a height of 2.5m. It is the ideal solution for EMT and paramedics who need a light and portable suction unit for intervention in difficult environments.

The cutting-edge Spencer AMBUJET suctioning machine is a 20G certified medical device for the ambulance, featuring an extremely sturdy wall mounting system and auto-rechargeable system. Jet is the first electrical suction unit to obtain the 20G UNI EN-1789 Crash Test certificate, underlining Spencer’s attention to detail and the high technological value of the product.

જેઈટી શ્રેણી સખત પરિસ્થિતિ માટે બનાવેલ ચૂસણ ઉપકરણોની શ્રેણી છે. તેઓ કોઈ પણ સ્થિતિમાં કામ કરશે, સ્પેન્સર લેબોરેટરીઝના આર એન્ડ ડી દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસને આભારી છે, જે સ્યુમન એકમના વજન અને પ્રતિકાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે વર્સેટિલિટી અને કાર્યક્ષમતા ક્યારેય ભૂલી જાય છે.

WANT TO KNOW MORE ABOUT FEATURES OF SOME SPENCER SUCTION UNIT?

CONTACT SPENCER WITH THIS FORM!