EENA: ett steg framåt för att rädda liv

EENA rekommenderar att du förbättrar uppringarens platsinformation för mobila nödsituationer

I en betydande utveckling har European Emergency Number Association (EENA) har presenterat en uppsättning avgörande rekommendationer som syftar till att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten hos nödsamtalsinformation för nödkommunikation med mobilt ursprung. Initiativet kommer som svar på en delegerad förordning utfärdad av Europeiska kommissionen den 16 december 2022, som kompletterar den europeiska koden för elektronisk kommunikation (direktiv 2018/1972).

Oro över europeisk samordning av information

De nya reglerna som skisserats av Europeiska kommissionen ger vägledning om hur de "behöriga tillsynsmyndigheterna" i EU:s medlemsstater ska fastställa kriterierna för att lokalisera nödkommunikation. Medlemsstaterna har fått en deadline den 5 mars 2024 för att anta de första kriterierna för lokalisering av den som ringer, med ikraftträdandet av lagstiftningen som markerar starten på en ettårig nedräkning.

EENA och andra intressenter uttryckte dock oro över EU-omfattande samordning av information om uppringare i händelse av en nödsituation. Som ett resultat tog EENA initiativet att utarbeta en omfattande uppsättning rekommendationer för att ta itu med denna fråga.

Kombinerad användning av lokaliseringsteknik

EENAs rekommendationer kräver att EU:s medlemsstater upprättar kriterier som kräver en horisontell noggrannhetsuppskattning på 50 meter för 80 procent av all nödkommunikation som kommer från mobila enheter. För att uppnå denna noggrannhetsnivå föreslår EENA kombinerad användning av nätverksbaserad och telefonbaserad teknik för lokalisering av uppringare, i linje med bestämmelserna i direktiv (EU) 2018/1972, kompletterat med kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/444 .

Dessa rekommendationer gjordes inte isolerade; EENA samarbetade med nyckelintressenter som gav värdefulla insikter om smarttelefonernas möjligheter att exakt bestämma uppringarens plats och den nätverks- och tjänsteinfrastruktur som krävs för effektiv platsöverföring.

Dessutom innehåller uppsatsen som presenteras av EENA en djupgående analys av de kriterier för noggrannhet och tillförlitlighet som redan implementerats i länder runt om i världen, samt statistik som samlats in av europeiska PSAP (Public Safety Answering Points) om noggrannheten hos platsinformation som härrör från mobilbaserad nödkommunikation 2022.

EENA-rekommendationerna utgör ett stort steg mot att förbättra nödberedskapsförmågan, för att säkerställa att människor i ångest kan lokaliseras snabbt och exakt. Med antagandet av dessa kriterier av medlemsländerna hoppas man att EU kommer att skapa ett robust ramverk för information om nödsamtal, rädda liv och förbättra den övergripande räddningshanteringen i hela regionen.

Källa

EENA

Du kanske också gillar