Ambulanssjuksköterska och etiska konflikter: en studie från Sverige

Att arbeta som ambulanssjuksköterska innebär att man möter etiskt problematiska situationer med flerdimensionellt lidande, vilket kräver förmågan att skapa en tillförlitlig relation. Detta innebär ett behov av att utbildas kliniskt för att identifiera etiska konflikter.

Syftet med denna studie är att beskriva etiska konflikter i patientrelationer som upplevs av ambulans sjuksköterskor under kliniska studier.

Ambulanssjuksköterska och etiska konflikter med patienter: forskningen

En utforskande och tolkande design användes för att induktivt analysera textdata från undersökningar i kliniska placeringskurser.

De 69 deltagarna deltog i ett 1-årigt utbildningsprogram för ambulanssjuksköterskor vid ett svenskt universitet. Forskningen genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen. Deltagarna gav frivilligt informerat samtycke till denna studie.

Studenterna stötte på etiska konflikter i patientförhållanden när de hade otillräcklig tillgång till patientens berättelse. Tvivel om patientens autonomi berodde på osäkerhet angående patientens beslutsförmåga, vilket tvingade studenter att hantera patientens autonomi. Motstridiga bedömningar av patientens bästa tillförde konflikterna och innebar också en störning på slutenvården. Frånvaron av förtroendefulla relationer förstärkte de etiska konflikterna, tillsammans med brist på att tillgodose olika behov, vilket begränsade möjligheten att tillhandahålla ordentlig vård.

Ambulanssjuksköterska och etiska konflikter med patienter: diskussion och slutsats

Kontextuella omständigheter ökar komplexiteten i etiska konflikter angående patientens autonomi, beroende och patientens bästa. Studenterna kände att de fluktuerade mellan paternalism och att låta patienten välja, och utmanades av överväganden angående patientens kommunikations- och beslutsförmåga, synpunkter från tredje part och behovet av prioritering.

Kärnan i patientförhållandet är en kamp för att bevara autonomi och samtidigt fokusera på patientens bästa. Därför finns det ett behov av utbildning som främjar etisk kunskap och etisk reflektion med fokus på de grundläggande värdena om omvårdnad och förtroende, särskilt i situationer som påverkar patientens beslutsförmåga.

UNDER STUDIEN PDF

0969733020911077

KÄLLA

SAGE JOURNALS

Kommentarer är stängda.